Eurasian collared-dove (Streptopelia decaocto)

test